سکسیونر (فیوز هولدر سیلندری)

سکسیونر این ویژگی و سود را دارد که کاربر را توانا می سازد همزمان بیننده جدا شدن دستگاه از دیگر بخش ها باشد و مطمئن شود هیچ پیوند الکتریکی بین نقاط جدا شده در کار نیست و یا بالعکس، با بستن سواساز بیننده بستن مدارهای نیرو خواهد بود. سواسازها دارای دو تیغه (یک نری و یک مادگی) برای هر فاز هستند و بسته به توان نیاز برای گردش دهی پیاپی، این تیغه ها را برای آمپرهای مشخصی برنامه ریزی و قالب گیری می کنند. جنس تیغه ها کمابیش آلیاژی از مس و آلومینیوم است که روی آنها را نقره اندود می کنند تا از خوردگی جلوگیری شود و آرنگ بهتری را بر قرار سازد.
بسته به کاربردها و گزینش، سواسازها در اندازه های گوناگون ولتاژی و جریانی ساخته و عرضه می شوند .جداگر بین تیغه ها و استراکچر سازوکار سواساز مقره های خازنی است که همراه با تیغه ها شایستگی گردش دارند. سازوکار جابجایی سواسازها نیروی موتوری و یا دستی خواهد بود. کمابیش سازنده بنا بر پیشنهاد خریدار سازوکارهای ویژه را برای سواسازها در نظر می گیرد. موتوری بودن سازوکار فرمان، و یا داشتن درون بستهای مختلف مکانیکی و الکتریکی. همچون همیشه برای جلوگیری از باز و بست خطاها بروی سواسازها اینترلاکهایی را با کلیدها در نظر می گیرند. یعنی اگر کلید در حالت وصل است، سواسازها شایستگی وصل شدن و یا برش شدن را نخواهند داشت و بیگمان باید پس از فرمان به کلید به روی آنها مانور شود. سکسیونرها مدل های گوناگونی دارند و به روش های گوناگونی کار می کنند اما همه آنها تنها به یک منظور به کار گرفته می شوند. بسته به ولتاژ کاری سکسیونرهای گوناگون به کاررفته قرار می گیرند چرا که پهنه ایزولاسیون باید نگهداشت گردد.

در شکل زیر ابعاد فیوز هولدر 38*10 و 51*14 را مشاهده می نمایید.