تعاریف اختصاری در کلید های اتوماتیک

تعاریف اختصاری در کلید های اتوماتیک

طبقه مصرف A :

کليد هايي که بدون تاخير زماني در مدار مورد استفاده قرار مي گيرند مانند کليد هاي اتوماتيک فشار ضعيف کمپکت .

طبقه مصرف B :

کليد هايي که داراي قدرت قطع اتصال کوتاه بالا بوده و داراي يک تاخير زماني کوتاه مدت و جريان نامي قابل تحمل کوتاه مدت قابل تنظيم مي باشند مانند کليد هاي اتوماتيک فشار ضعيف هوايي .

رله اضافه بار :

جهت حفاظت تجهيز مورد نظر در مقابل اضافه بار از رله اضافه بار در کليد استفاده مي شود اين رله ها به دوصورت الکترونيکي و حرارتي بوده و تابع جريان و تاخير زماني مي باشند.

يکي از مشکلات رله هاي اضافه با حرارتي تاثر دماي محيط برروي کارکرد آنها بود که در حال حاظر با استفاده از رله هاي الکترونيکي اين مشکل مرتفع گرديده است .

رله اتصال کوتاه :

جهت حفاظت تجهيز در مقابل جريان زياد اتصال کوتاه از رله اتصال کوتاه در کليد استفاده شده که يک رله مغناطيسي است اين رله تابعي از جريان و زمان مي باشد که در کليد هاي کمپکت فشار ضعيف بدون دخالت زمان عمل مي کند .

 Ui : ولتاژ نامي عايقي  برابر مقدار ولتاژي است كه بر مبناي آن مقاومت عايقي كليد و ساير اجزاء تعيين مي گردد 300

Uimp : ولتاژ ضربه يا ايمپالس مقدار پيك ولتاژ ضربه اي كه تجهيز بدون خراب شدن مي توان تحمل كند .  برابر 8 کيلوولت

Ue : ولتاژ نامي ولتاژي است كه ظرفيت قطع و وصل كليد بر اساس آن مشخص مي گردد و برابر ولتاژ فاز به فاز سيستم مي باشد .

Icu : حداكثر قدرت قطع اتصال كوتاه يا حداكثر مقدار جريان اتصال كوتاه كه كليد توانايي قطع آن را دارد .

 Ics : مقدار جريان اتصال كوتاه قابل قطع توسط كليد يا جرياني كه كليد مي تواند بدون هيچگونه آسيب ديدگي قطع كند . اين جريان بر حسب درصدي از Icu تعريف مي گردد .

Icm : پيك ظرفيت وصل اتصال كوتاه يا ماكزيمم جريان اتصال كوتاه قابل وصل توسط كليد .

 اين جريان بايستي همواره بيش از جريان Icu باشد .

Icw : جريان قابل تحمل كوتاه مدت كليد

از آنجا كه كليد هاي كمپكت داراي تنظيم زمان اتصال كوتاه نمي باشند اين كليد ها جزء category A بوده و Icw براي آنها تعريف نمي شود و اين پارامتر براي كليد هاي هوايي تعريف مي گردد .

زمانهاي تنظيم : 0.05 , 0.1 , 0.25 , 0.5 , 1 SEC

In : جريان نامي كليد

جريان نامي كليد مشخص كننده جرياني است كه كليد در شرايط از پيش تعيين شده اي تحت آن كار خواهد كرد .

Ir : جريان بار تنظيمي

اين پارامتر براي كليدهاي اتوماتيك با رله حرارتي و الكترونيكي همان اضافه بار قابل تنظيم مي باشد . بطور مثال در برخي از كليد ها اين ميزان را از 0.6 تا 1 مي توان تنظيم نمود و اين بدين معني است كه در يك كليد با جريان نامي 100 آمپر مي توان كليد را از 60 تا 100 آمپر تنظيم نمود .

Ir = n.In    , n =0.6-1

Im : جريان اتصال كوتاه كليد

اين مقدار براي كليدهاي اتوماتيك با رله مغناطيسي از 5 تا 10 برابر جريان نامي كليد قابل تنظيم مي باشد و اين مقدار در كليد هاي هوايي از 2 تا 15 برابر جريان نامي مي باشد .

بطور مثال در يك كليد با جريان نامي 630 آمپر جريان اتصال كوتاه مي توان از 2250=630*5  تا 6300= 630*10 آمپر تنظيم نمود .

Im = n.In    , n =5-10

1 دیدگاه


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *